Regulamin 25KM

Dodano: 26.06.2020

Cele imprezy:

 

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w województwie łódzkim w szczególności na terenie powiatu radomszczańskiego w tym Gminy Kamieńsk.

 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców województwa łódzkiego w szczególności mieszkańców Gminy Kamieńsk.

 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Kamieńsk.

 4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

 5. Promocja Góry Kamieńsk do aktywnego wypoczynku.

Organizator:

 1. Stowarzyszenie Bądź Aktywny

Termin i miejsce:

 1. Półmaraton z hakiem odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2020 roku.

 2. Start Półmaratonu z hakiem odbędzie się z terenu OSiR Góry Kamieńsk.

Trasa i dystans:

 1. Trasa wyznaczona będzie na terenie Góry Kamieńsk

 2. Dystans:

 

Półmaraton z hakiem

Dystans

25 km

Limit uczestników

150

Data

02.08

Godzina startu

11:00

Limit czasu

6 h

Punkty z wodą

19 km

Biuro zawodów

Godz. 9:30 – 10.30

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.

 2. W Półmaratonie z hakiem mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 2 sierpnia 2020 roku ukończą 18 lat.

 3. Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 4. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

 5. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 6. Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami.

 7. Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

 8. Przepisywanie się pomiędzy dystansami będzie możliwe do 22 lipca (z dłuższego dystansu na krótszy bez zwrotu nadpłaty, z krótszego na dłuższy za dopłatą) i tylko w ramach dostępnych limitów miejsc na danym dystansie.

 9. W strefie zawodów (biuro zawodów, start i meta, bufet) zawodnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej.

 10. Każdy zawodnik w strefie startu oraz mety zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa chustą wielofunkcyjną, którą otrzyma wraz z numerem startowym w biurze zawodów. Brak zastosowania się do tego zapisu będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją. Zamiast chusty może być zastosowana maseczka.

 11. W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.

 12. Organizator w porozumieniu ze służbą medyczną zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.

 13. Przed wbiegnięciem na punkt z wodą każdy zawodnik zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni. Środki do dezynfekcji będą dostępne przed wejściem do strefy bufetu.

 14. Bufety odżywcze wyposażone będą w napoje (woda, izotonik) oraz żywność (zamknięta w opakowaniach). Zawodnik może skorzystać z dostępnych produktów tylko po dezynfekcji dłoni.

 15. Na każdym bufecie odżywczym znajdować się będą termosy z wodą/izotonikiem. Zawodnik sam napełnia swoje kubki/bidony/bukłaki itd.

 16. W strefie bufetów nie ma możliwości odpoczynku. Sugerujemy odpoczynek w pobliżu niej w odległości nie dalszej jak 100 m od strefy bufetowej.

Wyposażenie obowiązkowe:

Półmaraton z hakiem:

 1. Numer startowy dostarczony przez organizatora

 2. Naładowany telefon komórkowy – numer należy podać w biurze zawodów

 3. Folię NRC

 4. 0,5 litra wody (butelka, bidon, bukłak)

 5. Chip do pomiaru czasu przymocowany do buta

 6. Brak na mecie któregokolwiek z wyposażenia obowiązkowego wiązał będzie się z karą czasową – 30 minut

 7. Chusta wielofunkcyjna bądź maseczka obowiązkowa na starcie, bufecie i mecie - brak oznacza dyskwalifikację zawodnika.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Kurtka przeciwdeszczowa

 • Ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych

 • Z uwagi na brak kubków na „bufecie” - kubeczek do picia.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 1 lipca 2020 r. o godzinie 20:00.

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.ultrakamiensk.pl

 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie wyczerpania się limitu miejsc, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości.

 4. Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

 5. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

 6. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.ultrakamiensk.pl upływa w dniu 27 lipca 2020 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 7. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Góry Kamieńsk – dolna stacja kolejki linowej, w namiotach.

 8. Pakiet startowy należy odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE;

 9. Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość opłaty startowej:

Wysokości wpisowego w Półmaratonie z hakiem

Cena pakietu

Pierwsze 50 zawodników z opłaconym wpisowym

70 zł

Zawodnicy od 51 – 100 z opłaconym wpisowym

80 zł

Zawodnicy 101 – 150 z opłaconym wpisowym

90 zł

 

 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.

 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej.

 3. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia limitu uczestników określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.

 8. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 9. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 10. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2020 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł.

 11. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

 12. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 13. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 1. Świadczenia dla zawodników:

Półmaraton z hakiem:

  • Numer startowy plus cztery agrafki,

  • Poczęstunek na mecie,

  • Napój na mecie biegu,

  • Medal okolicznościowy na mecie biegu,

  • Pamiątkową chustę,

  • Bufet na trasie biegu,

  • Zabezpieczenie medyczne,

  • Sms z wynikiem,

  • Obsługę fotograficzną,

  • Oznakowaną trasę i ciekawe widoki z Góry Kamieńsk.

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki butów.

 2. Brak numeru lub prawidłowo zamontowanego chipa przy sznurówce buta będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

 4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

Klasyfikacje Półmaraton z hakiem:

 1. za miejsca I - III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – pamiątkowa statuetka

Postanowienia końcowe:

 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

 2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 3. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

 4. Uczestnicy Półmaratonu z hakiem zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym, przepisów obowiązujących na terenie Lasów Państwowych, OSiR Góra Kamieńsk oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym,
  a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 6. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.

 7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 8. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

 9. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników lub kibiców i osób towarzyszących.

 10. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

 11. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

 12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

 13. Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu.

 14. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

 15. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od ukończenia przez zawodnika biegu po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.

 16. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 17. Wszystkich zawodników startujących w Półmaratonie z hakiem obowiązuje niniejszy regulamin.

 18. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 19. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych . Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 20. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 21. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.

 22. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 23. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Półmaraton z hakiem – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

 24. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.